header

Антифриз AC Freeze концентрат Long Life S12+ -76oC

Препоръчва се за: MAN, VW/Audi, Mercedes Benz, Ford, Volvo, Renault/Nissan, GM.

Антифриз AC Freeze Long Life S12+ е произведен на базата на етиленгликол и добавки на основата на органични киселини. Не съдържа нитрити, амини, фосфати и силикати. Предпазва охладител ната система от замръзване и корозия. Концентрат до -76oC, препоръчително съотношение 1:1 за оптимално смесване, с оглед предпазване срещу корозия и прегряване.

Съдържа: Етиленгликол.

H302 - Вреден при поглъщане. P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. P301 + P315 + P101 - При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и носете опаковката или етикета.

Дата на производство: виж маркировката.

Срок на годност: 5 години от датата на производство.


Цвят: червен.

Да се използва само разреден!


Опаковка: 1 л. (12 бр. в кашон)