header

Антифриз AC Freeze концентрат S11 -72oC

Спецификации и одобрения: PBS 6580; AFNOR 15-601; ASTM D-3306; SAE J 1034.


AC Freeze концентрат -72oC е приложим в модерни двигатели. Предпазва охладителната система от замръзване и корозия. Препоръчително съотношение 1:1 за оптимално смесване, с оглед предпазване срещу корозия и прегряване.

Съдържа: Етиленгликол. H302 - Вреден при поглъщане. P102 - Да се съхранява извън обсега на деца. P301 + P315 + P101 - При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и носете опаковката или етикета.

Дата на производство: виж маркировката.

Срок на годност: 5 години от датата на производство.

Подходящ е за употреба след разреждане с дестилирана или омекотена вода в съотношение, съгласно приложената таблица.


Опаковка: 1 л. (12 бр. в кашон)